USUARI CONTRASENYA

Què es Cbpae?

El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica es va crear l'any 1994 mitjançant el Decret 99/1994, de 21 de setembre (BOCAIB no127, de 18 d'octubre), com a autoritat única de control de productes agroalimentaris ecològics existent en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears , i com a òrgan col.legiat y desconcentrat de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Com a consequència d'haver assumit la comunitat autònoma les competències en matèria de defensa contra el frau i la qualitat agroalimentària, es varen incluir en el seu àmbit territorial les mesures necessàries per a evitar la utilització fraudulenta de les indicacions regulades pel reglament 2092/91 i les posteriores modificacions. Per a la consecució d'aquest objectiu es va considerar necessària la creació d'un Consell amb una estructura que fés possible la separació entre control i assessorament, formació i promoció, a fi de donar compliment a la normativa europea EN 45011/ISO 65 sobre criteris relatius als organismes de certificació que realitzen la certificació de productes. Les modificacions referents a la composició i funcions de la Junta Rectora, etc. s'adaptaren amb l'aprobació del Decret 153/2000, de 15 de desembre (BOIB no155, de 21 de desembre).

Posteriorment , el 2004, amb l'aprovació del Decret 49/2004 de 28 de maig, de Règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i d'altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat (BOIB no79 de 5 de juny), el CBPAE es constitueix com a corporació de dret públic de base associativa, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica i plena capacitat d'obrar per al compliment de les funcions derivades del règim aplicable a la producció agrària ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris establert pel Reglamento (CEE) No 2092/91 del Consejo de la Unión Europea, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agraria ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios (Reglament 2092/91 d'ara en endavant).

Fruit de l'acord polític entre los Ministres d'Agricultura de l'Unió Europea, el 28 de juny del 2007 es va aprovar el nou Reglament (CE) 834/2007 damunt producció i etiquetat dels productes ecològics europeus que deroga el Reglament (CEE) 2092/91. Les noves normes serviran de base per afegir noves disposicions en matèria d'aqüicultura ecològica i producció ecològica de vi, algues i llevats. Per altra banda, el Reglament (CE) no 889/2008 aprovat el 5 de setembre de 2008 estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament no 834/2007.

Finalment el 25 d'abril de 2009 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears el nou Decret de funcionament del CBPAE, el Decret 27/2009 de 17 d'abril. Era un requisit molt important tenir un document que recollís les claus del funcionament per tal d'adaptar-se al Decret 49/2004 i alhora ajustar-se a la norma EN-45011, exigència del Reglament (CE) 834/2007. Hi ha varis canvis respecte el Decret Decret 153/2000 com la composició de la Junta Rectora i del Comitè de Qualificació, la incorporació de la figura d'un vicepresident i la eliminació de la Comissió Permanent entre d'altres.

Amb caràcter general, aquestes corporacions de dret públic estan subjectes al dret privat, excepte en les actuacions que impliquin l'exercici de potestats o funcions públiques, cas en que s'han de subjectar al dret administratiu (Artícle 3.2. del Decret 49/2004). En el cas del CBPAE seria l'actuació derivada de la inscripció en els registres establerts per la norma vigent, i de las funcions de supervisió d'acreditació del compliment del sistema de control establert pel Reglament Europeu (CE) no 834/2007, i pel règim sancionador que es detalla en el Decret 153/2000.

Las funcions d'autoritat competent del CBPAE són exercides, a l'àmbit de les seves competències, per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a través de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

L'estructura del CBPAE està formada per l'òrgan de govern, l'òrgan executiu, i l'òrgan de serveis.

Estructura Organitzativa del CBPAE

Assemblea General

 • Composició: està formada per tots els operadors inscrits en el Registre d'Operadors del CBPAE.
 • Funcionament: es reuneix en sessió ordinària anualment, i amb caràcter extraordinari quan així ho determini la Junta Rectora. A cada reunió s'informa als operadors de les activitats realitzades pel CBPAE durant el període transcorregut des de la darrera assemblea convocada, així com del pressupost corresponent.
Junta Rectora

La Junta Rectora en la seva funció de supervisió de l'activitat de certificació és l'encarregada de vetllar per la imparcialitat de les actuacions del CBPAE, a través de la supervisió dels processos i activitats de certificació.

Per a això la Junta Rectora té una estructura, en la qual hi ha un equilibri d'interessos i on no predomina cap interès en particular, segons queda establert en l'apartat següent d'aquest document.

Composició: la Junta Rectora està integrada pels següents membres:

Membres Electes en representació dels operadors inscrits (venedors):

 • Dos vocals representants dels productors de Mallorca
 • Un vocal representant dels productors de Menorca
 • Un vocal representant dels productors d'Eivissa i de Formentera
 • Un vocal representant de les empreses elaboradores
 • Un vocal representant de les empreses comercialitzadores

D'aquests 6 vocals hi ha els càrrecs de President i Vicepresident

Membres no Electes en representació dels consumidors:

 • Dos vocals representants d'associacions de consumidors
 • Dos vocals representants d'organitzacions ecologistes
 • Dos vocals representants de la Universitat de les Illes Balears (experts tècnics)

Membres no Electes sense vot:

 • Un vocal representant de la Conselleria competent en matèria d'Agricultura i Pesca
 • Un vocal representant de la Conselleria competent en matèria de Medi Ambient
 • Un vocal representant del Consell Insular de Mallorca
 • Un vocal representant del Consell Insular de Menorca
 • Un vocal representant del Consell Insular d'Eivissa
 • Un vocal representant del Consell Insular de Formentera
 • Dos vocals representants d'organitzacions professionals agràries
 • El Secretari - Director Tècnic del CBPAE

Tots els membres de la Junta Rectora tenen veu i vot, exceptuant dels membres no electes els representants de les administracions, els representants d'organitzacions professionals agràries i el Director Tècnic.

Els vocals representants de la producció, de les empreses elaboradores i de les empreses comercialitzadores finals són elegits democràticament, en cada sector, per als operadors que estiguin sotmesos al règim del control del CBPAE i, entre aquests, de la manera següent:

 • Dos productors de Mallorca.
 • Un productor de Menorca.
 • Un representant dels productors d'Eivissa i Formentera.
 • Un representant de les empreses elaboradores inscrites en el territori de la comunitat autònoma.
 • Un representant de les empreses comercialitzar inscrites dins el territori de la comunitat autònoma.

Durant el període de vigència del càrrec, la sanció per infracció greu en les matèries que regula el Decret 27/2009, de 17 d'abril, d'adaptació del règim jurídic i econòmic del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica al Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat. - tant personal com de l'empresa o associació a la qual representa - comporta la baixa com a membre de la Junta Rectora.

També comporten la baixa com a membre de la Junta Rectora els casos següents:
- la petició de l'organisme o empresa a la qual representa
- l'absència injustificada a tres sessions consecutives o cinc d'alternes
- la baixa del Registre de l'empresa a la qual representa o la desvinculació d'aquesta del sector que representa
- l'acord de la Junta Rectora per majoria de vots

Els vocals que representen organitzacions i / o persones jurídiques cessaran en el moment en que es revoqui o modifiqui la representació que exerceixen, i seran substituïts per els nous representants que designi l'entitat.

Els vocals es renoven cada quatre anys i poden ser reelegits. El sistema electoral i el procediment d'elecció estan establerts en el Decret 139/2002 de 22 de novembre (BOIB núm 143, de 28 de novembre)

Els representants de la Conselleria competent en matèria d'Agricultura, dels consells insulars i de la UIB són designats pels seus òrgans competents. Aquesta designació anirà acompanyada de la designació d'un suplent per a cada vocalia.

Per assegurar l'adequada representativitat en la Junta Rectora s'entendran aplicables les següents regles de representativitat:

Tots els vocals de la Junta Rectora hauran de ser informats del grup d'interès que representen.

La representació de cada vocal no és a títol personal, per la qual cosa un vocal cessarà en el seu lloc en deixar de pertànyer a l'Empresa, Entitat o Associació que representa o quan la seva situació professional canviï, de manera que no pugui ser considerat representant del mateix grup d'interès en el qual s'enquadrava.

Cada vocal representarà un sol grup d'interès. La delegació de vot per a la reunió serà automàtica al suplent nominat.

Per a la designació dels vocals representants dels grups ecologistes i associacions de consumidors, el President de la Junta Electoral del CBPAE es posarà en contacte amb les diferents entitats d'aquesta naturalesa existents a les Illes Balears, convidant-los a formar part de la Junta Rectora del CBPAE. en cas d'haver-hi més entitats interessades que vocalies a cobrir, seran les mateixes entitats qui decideixin, en reunió, com s'ocupen.

Quan un vocal cessi, a petició pròpia, per no assistir de forma reiterada a les sessions de la junta, per canvi d'activitat o per defunció, el seu lloc serà ocupat per un altre vocal del mateix grup, sempre comptant amb l'aprovació de la Junta del CBPAE, i fins que finalitzi el període en curs.

Funcions:

a) Aprovar, si s'escau, el reglament d'organització i funcionament del CBPAE o ens assimilat i la proposta de ratificació al conseller competent en matèria d'agricultura del Govern de les Illes Balears o l'òrgan corresponent dels consells insulars amb atribucions en matèria d'agricultura.
b) Aplicar les disposicions del Decret 27/2009, de 17 d'abril, d'adaptació del règim jurídic i econòmic del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica al Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat, del Reglament de règim intern i del Quadern general de normes de producció i elaboració, i vetllar perquè es compleixin.
c) Proposar a la Conselleria competent en matèria d'Agricultura les modificacions al Decret 27/2009.
d) Formular propostes i orientacions en matèria de producció agrària ecològica mitjançant informes adreçats a la Conselleria d'Agricultura.
e) Promoure i tenir cura de les formes de venda que millor comuniquin al consumidor i a la societat en general la tasca mediambiental dels agricultors i ramaders titulars d'explotacions sotmeses al règim de control.
f) Adoptar els acords oportuns en relació amb la compareixença del CBPAE davant dels organismes públics i privats.
g) Adoptar els acords oportuns en relació amb l'assistència del CBPAE a fires, congressos i altres esdeveniments nacionals o internacionals.
h) Difondre el coneixement i l'aplicació dels sistemes de producció ecològica, promocionant les empreses que facin producció ecològica o que vulguin iniciar aquesta activitat en els termes establerts per aquest Decret, i donant suport a les activitats de les associacions de promoció de l'agricultura ecològica.
i) Promoure el consum i la difusió dels productes agroalimentaris ecològics.
j) Donar suport a l'associacionisme entre els operadors i la constitució de canals propis de comercialització.
k) Aprovar el Manual de qualitat propi i vetllar perquè s'apliqui correctament.
l) Gestionar la denominació de qualitat.
m) Aprovar el pressupost corrent d'ingressos i despeses abans que acabi el primer trimestre de l'any.
n) Aprovar la memòria anual de les activitats.
o) Aprovar i supervisar la memòria de gestió econòmica i la liquidació del pressupost de l'exercici anterior.
p) Elevar les propostes de president i vicepresident al conseller competent en matèria d'agricultura del Govern de les Illes Balears o l'òrgan corresponent dels consells insulars amb atribucions en matèria d'agricultura.
q)Totes les funcions no assignades a un altre òrgan del CBPAE.

La Junta Rectora delega en la Direcció del CBPAE les funcions de gestió diària del Sistema de Certificació, nomenant-lo el seu representant amb la finalitat de supervisar que es compleixen les disposicions establertes al Sistema de Certificació, d'asessorar en el seu desenvolupament i verificar la eficàcia del mateix.

Funcionament: funciona en ple i en comisions de treball, que es podran constituir per a l'estudi i anàlisi de temes concrets, elevant les seves conclusions al ple de la Junta.

1. La Junta Rectora, convocada pel president del Consell o la persona que delegui, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres estableixin, i, en qualsevol cas, almenys una vegada al trimestre.
2. La Junta Rectora s'ha de reunir en sessió extraordinària quan sigui convocada a aquest efecte pel president o a sol·licitud, almenys, d'un terç dels membres.
3. En cap cas no s'ha d'admetre la delegació de vot.
4. Les minutes de les actes de les sessions de la Junta Rectora s'han d'enviar a la Conselleria d'Agricultura i Pesca en el termini de trenta dies hàbils a partir de la data de la reunió.
5. La convocatòria de les sessions de la Junta Rectora s'ha de trametre personalment als membres d'aquesta per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància de la recepció, amb almenys quatre dies d'antelació, i ha d'anar acompanyada de l'ordre del dia de la reunió, en la qual no es poden tractar més assumptes que els assenyalats prèviament, llevat que siguin presents tots els membres del Ple i es declari la urgència de l'assumpte amb el vot favorable de la majoria. En el cas de necessitat i quan, a judici del president o de la meitat dels vocals, ho requereixi la urgència de l'assumpte, la convocatòria es pot trametre amb només dos dies d'antelació. En qualsevol cas, perquè la constitució de la sessió sigui vàlida és necessària la presència del president i del secretari o, si n'és el cas, de les persones que els substitueixin, i més de la meitat dels membres del Ple.
6 . Quan un membre titular no pugui assistir a una sessió ho ha de notificar al seu suplent, perquè el substitueixi, i al president o secretari del CBPAE.
7. Els acords del ple s'adopten per majoria dels membres presents amb dret a vot. Els representants de l'Administració, de les Organitzacions Professionals agràries, i el Director tècnic participen a les sessions amb veu però sense vot.

Partint de la composició actual de la Junta, es crea un Comitè de Parts, per a que s'encarregui de les tasques de supervisió de la certificació, i que estarà format per:

A. Per representar els interessos dels operadors inscrits:

A.1. Dels Membres Electes en representació dels productors-operadors inscrits (productors-venedors)

- Dos vocals representants dels productors de Mallorca
- Un vocal representant dels productors de Menorca
- Un vocal representant dels productors d'Eivissa i de Formentera

Es triarà un vocal i un suplent per a que puguin aportar el vot dels productors venedors.

A.2. Dels Membres Electes en representació dels elaboradors i comercialitzadors- operadors inscrits:

- Un vocal representant de les empreses elaboradores
- Un vocal representant de les empreses comercialitzadores

Es triarà un vocal i un suplent per a que puguin aportar el vot dels elaboradors.

B. En representació dels interessos dels consumidors:

Dels Membres no Electes en representació dels consumidors:

- Dos vocals representants d'associacions de consumidors
- Dos vocals representants d'organitzacions ecologistes

Es triaran dos vocals i dos suplents per cobrir els dos vots en representació dels interessos dels consumidors.

C. Els representants experts tècnics:

Dos vocals representants de la Universitat de les Illes Balears (experts tècnics) amb els respectius suplents aportarien els dos vots en representació dels interessos dels experts tècnics.

El Comitè de Parts es reunirà de forma ordinària trimestralment i extraordinària quan almenys la meitat dels seus membres ho considerin necessari o a petició de la Direcció Técnica quan l'activitat de l'entitat ho requereixi. Es considerarà constituït amb quòrum suficient quan hi hagin els 6 voclas representants dels 3 interessos, si un representant no pot assistir a la cesio, haurà d'assistir-hi el seu suplent. Cap d'aquests vocals podrà tenir conflicte d'interès amb els expedients tractats.

Els acords es prendràn per consens, però en cas de no poder arribar a consens, el vot dels experts tècnics serà diriment.

President del CBPAE

Composició: el President del CBPAE també ho és de la Junta Rectora, essent nombrat pel Conseller d'Agricultura i Pesca, a proposta de la Junta Rectora.

El President es elegit el día que es constitueix la Junta Rectora, seguint el procediment establert al Decret 27/2009, de 17 d'abril, d'adaptació del règim jurídic i econòmic del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica al Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat i al 139/2002 de 22 de novembre

Funcions:

a) Representar el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica.
b) Convocar i presidir les sessions de la Junta Rectora, assenyalar l'ordre del dia, sotmetre a la decisió d'aquest els assumptes de la seva competència, executar els acords adoptats, i dirigir els debats.
c) Assegurar el compliment les disposicions legals i complementàries de conformitat amb els acords del Ple.
d) Administrar els ingressos i fons del Consell i ordenar els pagaments corresponents conjuntament amb el director tècnic, de conformitat amb els acords del Ple. e) Contractar, suspendre o renovar el personal del CBPAE segons els acords del Ple.
f) Trametre a l'Administració competent en matèria de qualitat agroalimentària els acords que adopti el Ple, per al compliment general, en virtut de les atribucions que confereix el Decret 49/2004 o el seu Reglament, com també els que, per la seva importància, estimi que han de ser coneguts per aquesta.
g) Qualsevol altra funció que la Junta Rectora acordi.
h) Qualsevol altra que se li encomani o li correspongui d'acord amb la normativa reguladora dels consells reguladors i d'altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat.
i) El president del CBPAE pot delegar les funcions en un o més membres de la Junta Rectora, en els termes i les circumstàncies que estableixi el Reglament de Règim Intern.
j) El president cessa:
   1) En expirar el termini del mandat.
   2) A petició pròpia, una vegada el Ple ha acceptat la dimissió.
   3) Per decisió motivada del conseller competent en matèria d'agricultura o de l'òrgan competent dels consells insulars, a proposta del Ple del CBPAE.
k) En cas de cessament o mort, el Ple del CBPAE, en el termini d'un mes, ha de proposar al conseller competent en matèria d'agricultura o a l'òrgan competent dels consells insulars, un candidat per a la Presidència, si bé la durada del mandat del nou president s'estén únicament fins a la primera renovació del Ple.

El vicepresident

1. Al nomenament i cessament del vicepresident li són d'aplicació el mateix procediment i les mateixes causes regulades per a la Presidència. La duració del seu mandant també és de quatre anys.
2. Al vicepresident li correspon l'exercici de les funcions que li encomani el Ple en absència del president i la suplència d'aquest en cas d'absència o malaltia.

Comitè de Qualificació

Composició i funcions del Comitè de Qualificació
1. El Comitè de Qualificació ha d'estar format per dos tècnics qualificats i amb experiència sobre la matèria del Servei de Certificació del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, i que no hagin participat en la fase d'inspecció i/o d'instrucció de l'expedient a resoldre Els responsables tècnics del Comitè de Qualificació han de ser nomenats mitjançant una resolució de la persona titular de la Conselleria competent en matèria d'Agricultura i a proposta de la Junta Rectora. En el cas que es produeixi l'absència d'un dels tècnics, o una incompatibilitat deguda a la seva participació en alguna de la fases de l'inspecció i/o instrucció, el podrà substituir un altre tècnic del Servei d'Inspecció i Control que no hagi participat en la fase d'inspecció i/o d'instrucció de l'expedient a resoldre.
2. El Comitè de Qualificació té les funcions següents:
a) Informar sobre la naturalesa i la qualitat de la producció, elaboració i comercialització dels productes indicats en els apartats a) i b) del punt 1 de l'article 1 i els apartats a), b), c) i d) del punt 2 de l'article 1 del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre la producció i etiquetatge dels productes ecològics, en vigor a partir de l'1 de gener de 2009.
b) Fixar el període de conversió dels operadors que iniciïn produccions ecològiques en els termes que estableix aquest Decret.
c) Adoptar les mesures previstes a l'article 30 del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, en el cas de descobrir una irregularitat o infracció.
d) Emetre, abans que s'imposi una sanció als operadors, informes sobre la conformitat o disconformitat amb el règim de funcionament i control dels operadors de productes ecològics. Aquests informes s'han d'elevar a la Junta Rectora.
e) Expedir els certificats que avalin les produccions agràries ecològiques.

Direcció del CBPAE (Secretari - Director Tècnic)

Composició: está integrada pel director tècnic del Consell. Aquest ha de ser nomenat mitjançant una resolució de la persona titular de la Conselleria competent en matèria d'Agricultura, a proposta de la Junta Rectora, encarregada de realitzar el procés de la selecció de personal per un període indefinit. El secretari és el director tècnic del consell al qual correspon la direcció i la coordinació general tecnicoadministrativa dels òrgans, serveis i dependències del Consell, a més de les funcions següents:

a) Dirigir i gestionar el personal al servei del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica.
b) Redactar l'avantprojecte del pressupost i la memòria anual d'activitats.
c) Actuar com a secretari dels òrgans de govern, amb veu però sense vot.
d) Vetllar pel compliment de la normativa vigent, i advertir de qualsevol desviació que es produeixi.
e) Convocar, en nom i per ordre del president, les reunions dels òrgans de govern.
f) Expedir certificats a requeriment de les autoritats competents o a petició motivada de les persones interessades.
g) Administrar els ingressos i fons del CBPAE i ordenar els pagaments corresponents conjuntament amb el president, de conformitat amb els acords del Ple.
h) Complir les ordres que rebi del Ple, d'acord amb el Reglament i la normativa vigent.
i) Qualsevol altra funció que li atribueixi la normativa vigent.
j) En cas de què la Junta Rectora no estigui d'acord amb l'informe emès pel Comitè de Qualificació i sol·liciti una revisió de l'expedient, el Director Tècnic serà la persona encarregada de definir el procés a seguir.

El Director Tècnic del CBPAE pot delegar qualsevol funció o feina assignada al Manual de Qualitat a un membre de l'Equip de Personal del CBPAE, sempre baix la seva supervisió. En absència puntual del Director Tècnic les seves funcions podran ser assumides pel personal tècnic de més antiguitat.

Departaments del CBPAE

El CBPAE compta amb quatre departaments o serveis, cada un dels quals disposa del personal qualificat necessari per a poder desenvolupar les seves tasques i asolir els objetius establerts pel CBPAE, en primera instància pel Decret 27/2009, de 17 d'abril, d'adaptació del règim jurídic i econòmic del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica al Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat, i desenvolupats al Manual de Qualitat.

Encara que cada departament ha d'actuar amb independència, i sense interferir en les tasques dels altres, cada membre de l'Equip de Personal ha de conèixer les competències de tots i cadascun dels departaments, així com les que són les responsabilitats concretes de la resta de membres del equip.

Cada departament té, com a mínim, un responsable que, a més d'executar part o totes les tasques que corresponen a aquest departament, ha de coordinar el seu funcionament i actuar com a portaveu davant el Director Tècnic, així com assumir la responsabilitat de totes les activitats del mateix. És per això que la seva col laboració pot ser requerida per qualsevol dels Òrgans Executius o Òrgans de Govern del CBPAE.

El Director Tècnic s'encarrega de coordinar la tasca de tots els departaments i, amb aquest objectiu, es celebra una reunió mensual, de caràcter ordinari, amb tots els membres de l'Equip de Personal. Podran celebrar més reunions de caràcter extraordinari en cas de considerar-ho necessari el Director Tècnic, o a petició d'algun dels responsables del Departament.

També per decisió de la Direcció o a petició d'algun dels responsables dels Departaments, podrà sol licitar la presència en aquestes reunions, de personal subcontractat.

Per la seva banda, cada responsable ha de coordinar el funcionament del seu Departament corresponent de la forma que cregui més adequada.

A continuació s'explica la composició i funcions de cadascun dels Departaments, especificant les diferents tasques que correspon executar a cadascun, la persona o persones encarregades d'executar cadascuna d'elles, i els substituts corresponents.

La responsabilitat primera de cada tasca recau en l'executor.

1. Departament d'inspecció i Control - Servei d'inspecció i control

Duu a terme tasques de certificació. El Departament de Control l'integren tots els inspectors tècnics contractats pel CBPAE. Les seves funcions són les següents:

- Tramitar les inscripcions dels operadors, i gestionar els seus registres.
- Realitzar els controls periòdics, així com s'estableix al Sistema de Certificació del CBPAE, a tots els operadors inscrits en el Registre d'Operadors del CBPAE.
- Instruir els expedients dels operadors en cas de detectar una irregularitat.
- Actualitzar de forma continuada la normativa referent a la producció agrària ecològica.

2. Departament d'Administració - Servei d'administració

Duu a terme les tasques de gestió administrativa ordinària (comptabilitat, subministrament de material, etc.) Les seves funcions són les següents:

- Realitzar el manteniment de la Base de Dades del Registre d'Operadors del CBPAE.
- Elaborar i actualitzar les dades estadístiques del CBPAE.
- Actualitzar els volants de circulació a la Base de Dades del Registre d'Operadors del CBPAE.
- Gestionar el subministrament de material d'oficina.
- Gestionar la correspondència.
- Gestionar les nòmines.
- Gestionar la comptabilitat.
- Gestionar la biblioteca del CBPAE.
- Realitzar totes aquelles tasques que formin part del funcionament quotidià del CBPAE, i que no estiguin assignades a cap altre Departament.

3. Departament de Qualitat - Servei de Qualitat

Encarregat de les tasques d'implantació i manteniment del sistema de qualitat certificat per ENAC. Les seves funcions són les següents:

- Elaborar el Manual de Qualitat
- Supervisar la implantació del Sistema de Qualitat d'acord amb la norma EN 45011.
- Supervisar i mantenir el Sistema de Qualitat d'acord amb la norma EN 45011.
- Avaluar l'eficiència i el compliment, per part del personal del CBPAE, del Sistema de Qualitat.
- Informar la Direcció del CBPAE, Junta Rectora (president) sobre el funcionament del Sistema de Qualitat.
- Realitzar revisions periòdiques del Sistema de Qualitat.

4. Departament de Certificació - Servei de certificació

Integrat pel Comitè de Qualificació que duu a terme les tasques de certificació.

El CBPAE tindrà un llistat on es relacionen totes les persones (els membres de l'Equip de Personal del CBPAE, de la Junta Rectora i del Comité de Certificació).

3.6. Autoridad competent

A l'Artícle 3.3 del Decret 27/2009, de 17 d'abril, d'adaptació del règim jurídic i econòmic del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica al Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat s'estableix que La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria competent en matèria d'Agricultura i Pesca, exerceix en el territori de les Illes Balears les funcions d'autoritat competent que estableix l'article 27 del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007.

Conflictes d'interès, i compromís de confidencialitat

Des de la direcció del CBPAE és realitzarà un estudi detallat de totes les activitats realitzades per l'entitat. També analitzarà l'activitat dels organismes relacionats que són part (propietaris) de la mateixa, per tal de determinar l'existència de possibles conflictes d'interès amb les activitats desenvolupades pel CBPAE. Si se n'identifiqués algun, s'haurien d'indicar aquelles mesures a prendre per a garantir la seva eliminació.

Aquest estudi es realitzarà en la reunió de Revisió del Sistema de Qualitat i serà un dels punts de la reunió. Es deixarà registre de l'anàlisi realitzada i de les conclusions.

Quan s'iniciïn noves activitats, es modifiquin les existents, així com es produeixi un canvi en els organismes relacionats, la direcció haurà de realitzar de nou un estudi per determinar si existeixen o no conflictes d'interès.

Les solucions adoptades per al tractament dels conflictes d'interès identificats anteriorment són les que s'indiquen a continuació:

- Signatura de la Declaració de Salvaguarda per tot el personal del CBPAE en la qual s'estableix que en el cas de presentar-se un conflicte d'interès (pe finques pertanyents a familiars en primera línia d'inspectors o avaluadors), aquest no participés en cap fase del procés de certificació.
- Les activitats en què puguin presentar conflictes d'interès, i participin els membres de la Junta Rectora que integren el Comitè de Parts, establerts en el capítol 1 del Manual de Qualitat per al funcionament d'aquest Comitè, que s'hauran de nomenar suplents per a tots els llocs, que puguin ser automàticament convocats si el titular no pot assistir a una de les reunions convocades, o bé es tracti sobre certificacions en les quals estigui implicat (per exemple s'estigui decidint sobre la certificació de l'empresa en la que desenvolupa el seu treball).

El personal del CBPAE, inclòs els membres de la Junta Rectora, es compromet a tractar confidencialment la informació manejada i disponible durant el transcurs de les tasques desenvolupades, tal i com s'especifica a l'apartat 4 de la Secció II del Manual de Qualitat.

Aquest comprimís queda convenientment registrat en el FR-86 (Declaració de confidencialitat i conflictes d'interès).

Finançament

El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica compte amb els recursos següents:

a) Els drets que constitueixen el seu patrimoni i els rendiments d'aquest.
b) Les quotes ordinàries i extraordinàries establertes en el Reglament i les aportacions que s'acordin.
c) Les subvencions
d) Les indemnitzacions, donacions i llegats de qualsevol ordre que li siguin atribuïts i que siguin acceptats pel Ple.
e) Els impostos recaptats per la prestació de serveis, ja siguin de creació pròpia, a conseqüència de delegació o convinguts o concertats amb entitats públiques o privades.
f) Els provinents de les exempcions i beneficis fiscals que s'estableixin.
g) Les assignacions pressupostàries que li atorgui la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en les lleis de pressuposts corresponents.
h) Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i els preceptes estatutaris.

Les conselleries competents en matèria d'agricultura i en matèria d'hisenda regularan, mitjançant una ordre conjunta, els principis bàsics i el sistema de comptabilitat aplicable al Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, d'acord amb la normativa vigent.