USUARI CONTRASENYA

» Què és l’Agricultura Ecològica » El model de producció» Els aliments » Els productes vegetals» Els productes animals» Els productes transformats» La comercialització Què és l’Agricultura Ecològica L’agricultura ecològica, biològica o orgànica sorgeix de la preocupació de cada vegada més present a la nostra societat per saber en quines condicions es produeix l’aliment que consumim, per conservar el medi ambient i els recursos naturals. És una evolució dels mètodes agraris tradicionals cap a tècniques modernes de producció més respectuoses amb el medi, basant-se en un mètode de producció agrícola i ramadera que es caracteritza per mantenir la fertilitat del sòl, no aplicar productes químics de síntesi ni utilitzar organismes modificats genèticament. Aquestes últimes característiques marquen clares diferències amb l’agricultura convencional, basada en l’ús d’insums potencialment contaminants i perillosos per a la salut, així com costosos en termes energètics. L’agricultura ecològica s’adapta a la capacitat de produir de la terra, sense forçar-la, mantenint la renovació dels recursos naturals i la fertilitat del sòl. En la mateixa línia, conserva els costums apresos i permet un alt grau d’autosuficiència pel pagès.
iniciEl model de produccióL’Unió Europea reconeix la producció ecològica com aliments de qualitat diferenciada. Tant el sistema de producció i elaboració com el de control estan regulats per una estricta normativa a nivell europeu; el Reglament (CE) 834/2007 sobre producció i etiquetat dels productes ecològics europeus. Dins ell s’especifica l’essència dels models per a la gestió ecològica de qualsevol cultiu o espècie ramadera i els aspectes tècnics relacionats: maneig del sòl, fertilització orgànica ús i conservació de races autòctones i varietats locals, maneig i foment de la biodiversitat, o prevenció i control de plagues i malalties.
La Comissió Europea publica cada any una llista amb els organismes autoritzats per realitzar el control i la certificació dels productes ecològics. A Balears, el Consell Balear de la Producció Agricultura Ecològica, CBPAE, és l’únic organisme de control i certificació dels productes agraris i alimentaris ecològics.
El CBPAE, de caràcter públic, vetlla pel bon ús de l’etiqueta AE en totes les seves aplicacions: agricultors que mantenen la fertilitat del sòl i protegeixen els seus cultius seguint tècniques i productes naturals (de molt baixa persistència al medi); ramaders que proporcionen un major benestar als animals, amb dignes condicions de vida i sana alimentació; elaboradors que n’asseguren la traçabilitat i no empren additius sintètics.
iniciEls aliments La varietat de productes és tan extensa com rica i diversa és la pròpia alimentació mediterrània: fruits secs, cereals, hortalissa, formatge, carn, ous, oli, conserves, confitures, pa, pastisseria, llegums, fruita, raïm, vi, etc; tots ells aliments produïts sense emprar productes químics no naturals al llarg del procés de producció.
Resultant d’aquest model en sorgeix un aliment d’excel·lent qualitat nutritiva i organolèptica, oposat al producte convencional de mitja, pel qual el valor nutricional n’ès un factor insignificant al llarg del procés d’industrialització agrícola i ramader.
Les propietats dels aliments ecològics destaquen, a part del sabor i contingut equilibrat, per la textura, durabilitat, millor conservació, absència de residus perjudicials, etc. I anant una mica més enllà, el consumidor de productes ecològics no sols es mou per un sentit d’ordre individual enfocat en el seu propi benestar, sinó que entén la seva elecció com una eina forta de cara a la conservació de tots els integrants del planeta, presents i futurs, així com respectar les condicions que han possibilitat el marc actual.
iniciEls productes vegetalsEl principi del conrador ecològic és “alimentar la terra, no la planta”. No es confon fertilització amb nutrició. Es treballa el sòl de forma que es restitueixin els elements extrets amb la collita, alhora que es fomenta la proliferació dels microorganismes del sòl i es manté l’estructura d’aquest. La matèria orgànica és qui compleix amb totes aquestes funcions, aportada bàsicament per fems animals, restes de collita o adobs verds. D’aquesta forma es parteix d’un sòl sa, el qual oferirà plantes i aliments sans. Pels casos en que es requereix d’un element fertilitzant concret existeix un ventall ample d’adobs orgànics i minerals al mercat.
El reglament 834/2007 fa extensiu en l’agricultura ecològica la limitació per els fems ramaders, de 170 kg de nitrogen anuals per hectàrea de superfície agrícola, que contempla la Directiva 91/676/CEE sobre la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats emprats en l’agricultura.
Un altre dels postulats bàsics consisteix en mantenir la biodiversitat a l’àmbit d’acció. Tècniques com associació i rotació de cultius, manteniment de les bardisses, ús de plantes aromàtiques, bona gestió de la vegetació adventícia, així com entendre el concepte de plaga com a símptoma d’un desequilibri ocasionat, i no com un fet irremeiable, permeten el canvi d’una agricultura forçada i intensiva a una altra respectuosa i harmoniosa.
El resultat és una planta menys vulnerable amb més capacitat per defensar-se front l’atac de plagues i malalties. En cas que qualque agent extern comprometi la producció es disposa dels fitosanitaris contemplats a l’annex II del Reglament (CEE) 834/2007. normalment es tracta de productes amb funció preventiva, i sempre proporcionaran aliments absents de residus.
Els cultius transgènics no estan permesos en l’agricultura ecològica.
iniciEls productes animalsEls productes càrnics ecològics provenen d’una ramaderia que proporciona unes condicions de vida dignes al bestiar, amb respecte per les seves necessitats biològiques i de comportament.
L’alimentació d’aquest bestiar es realitza amb productes ecològics.
Els animals herbívors tenen accés a pastures, i les aus i els porcs, a patis.
Els allotjaments dels animals tenen una superfície mínima i permeten l’entrada d’abundant llum natural i estan perfectament ventilats.
La sanitat es basa en la selecció de races adequades, bones pràctiques zootècniques, densitat adequada i alimentació d’alta qualitat. Els antibiòtics com a tractament preventiu no estan autoritzats.
iniciEls productes transformatsEls productes ecològics elaborats són productes agraris vegetals i animals transformats mitjançant tècniques que minimitzen les formes de contaminació i les pèrdues de qualitat, restringint l’ús d’additius i auxiliars tecnològics.
iniciLa comercialitzacióActualment es poden trobar productes ecològics a mercats, fires, tendes especialitzades a totes les localitats de les illes i també a les grans superfícies. Fins i tot hi ha restaurants que utilitzen productes ecològics per elaborar els menús.

En aquests moments, la demanda de productes ecològics és molt superior a la producció d’aquests, pel que la previsió de futur per a l’agricultura ecològica no pot ser millor.
inici